Historie

Začátky kaktusářství v Ústí nad Labem se počaly psát rokem 1961, kdy se sešlo počátkem měsíce prosince několik nadšenců, aby na ustavující schůzi v Kulturním domě ZK ROH Spolku pro chemickou a hutní výrobu, n.p. závod Neštěmice zahájil svou činnost Ústecký kroužek kaktusářů. Zakládajícími členy kroužku byli přátelé Hiekisch, Melichar, Mikoláš, Otto, Papoušek, Patras, Procházka, Růžička, Suchý a Svoboda. Bohužel, většina z nich se na nás dívá z kaktusářského nebe.

Prvním předsedou byl zvolen př. Jaroslav Mikoláš, jednatel pak př. Bohdan Hiekisch. Nutno dodat, že v době založení kroužku měl zvolený předseda př. Mikoláš největší sbírku kaktusů a měl též největší zkušenosti s jejich pěstováním.

Zanedlouho po ustavující schůzi přistoupili do kroužku další členové, a to přítel Dyntar a přítel Menzl. Kroužek se po určitou dobu scházel v již zmíněné klubovně ZK ROH chemičky v Neštěmicích. V následujícím roce přenesl kroužek svoji činnost do klubovny ZV ROH "MÍR" v ústecké čtvrti Bukov, kde pro svoji činnost našel lepší podmínky. Zde byla také založena knihovna, jejíž nejcennější hodnotou byla šestisvazková Backebergova monografie Die Cactaceae, která je dosud v knihovně uchovávaná jako nejhodnotnější relikvie.

Po přechodu do ZK ROH "MÍR" byl na výroční schůzi zvolen do funkce předsedy PhMr. Kybic, kterého později vystřídal přítel Beránek. Kroužek se počal rozrůstat a začaly nastávat různé problémy, např. nedostatek odborné literatury, nesnadná dostupnost semen, atd. Nadšení všech členů však pomáhalo překonávat obtíže. V roce 1963 navázal kroužek družbu s kaktusáři v Erfurtu (NDR), se kterými udržuje přátelské styky, spojené s výměnou návštěv, dodnes.

O dva roky později, v roce 1965, uspořádal kroužek svoji 1. výstavu v Domě Spartaku. I když chyběly zkušenosti a větší množství dospělých rostlin, byla to akce velmi zdařilá, která přinesla také příliv nových členů. Další propagační výstava byla uspořádána ještě v témže roce, a to v již zmiňovaném ZK ROH "MÍR". Tato akce byla poslední v tomto klubu, neboť jeho činnost byla zrušena. Veškeré kulturní, společenské a zájmové akce byly pak převedeny do nově vybudovaného a na tehdejší dobu velice moderního Odborového domu kultury pracujících v Ústí nad Labem v ulici Velká Hradební. Toto se událo 1. května 1966. Členská základna v tu dobu čítala 40 členů. Kroužek provozoval svoji činnost pod patronací Lokomotivního depa ČSD Ústí nad Labem. Později však přešel jako součást ODKP Ústí nad Labem, jako i jiné zájmové kroužky.

Počátkem šedesátých let byl ustanoven Svaz českých kaktusářů, jehož součástí se později stal i náš kroužek. Členem tohoto Svazu zůstal kroužek až do jeho zrušení, kdy přešel, jako ostatně všechny pěstitelské kroužky, pod Český ovocnářský a zahrádkářský svaz (nyní Český zahrádkářský svaz), jako jeho základní organizace. Ve spolupráci se zahrádkáři jsme uspořádali několik společných výstav na sídlišti Severní Terasa. Pro svoji aktivní činnost byla naše ZO hodnocena na OV ČZS na předním místě mezi specializovanými základními organizacemi.

Největší rozmach zaznamenala naše organizace za předsedování př. Charváta, který tuto funkci zastával nejdéle. Tento stav se udržel po celé období, kdy funkci předsedy zastával př. Chlupáč, který v roce 1994 svoji funkci složil. V sedmdesátých letech prodělávalo kaktusářské hobby velké boom, a to nejen v naší republice, ale v celé Evropě. Členská základna čítala v této době 113 členů. Výstavní činnost, která byla započata v roce 1965, úspěšně pokračovala až do roku 1989.

Listopadové události tohoto roku následně změnily i činnost naší organizace. Již na jaře následujícího roku došlo k nemilé události, kdy nám byl znemožněn vstup do objektu Domu kultury Ústí nad Labem a tak se květnová schůze konala před DK na schodech. Nastal problém, kde se dále scházet. Pochopením ředitele Severočeského ředitelství spojů jsme měli možnost dále pokračovat ve své činnosti, i když jenom dočasně. Došlo rovněž k velkému poklesu členské základny, která se později ustálila na 30 členech. Po rozdělení Spojů na část České pošty a Telecom jsme opět stáli před problémem, kde dále schůze pořádat. V tuto dobu také ustala jakákoliv výstavní činnost.

Opět se na nás usmálo štěstí a stal se téměř zázrak. Nad naší kaktusářskou organizací se ustrnulo vedení ZOO Ústí nad Labem a poskytlo takový azyl, který nám mohly závidět i v současnosti ostatní kaktusářské organizace. Tímto aktem jsme se stali součástí ZOO. Měli jsme k dispozici kinosál a veškerou techniku, prostory pro výstavnictví a pro umístění již velice rozsáhlé knihovny. Byla obnovena každoroční výstavní činnost, znovu jsme pořádali zájezdy do sbírek a celá činnost naší organizace se stabilizovala.

Po odstoupení předsedy př. Chlupáče z funkce byl na řádné výroční schůzi zvolen do funkce předsedy Ing. Libor Kunte. Přestože byl v tu dobu velice mladý člověk, měl velké znalosti nejen v oboru pěstování kaktusů a sukulentů, ale obecně v botanice vůbec. Své znalosti a zkušenosti velice ochotně předával celé členské základně. Rovněž jednatel př. Kačírek a člen pověřený kontrolou a revizí př. Dyntar, kteří tyto funkce zastávají již několik volebních období, napomáhají velice aktivně k tomu, aby měla naše kaktusářská organizace dobré jméno ve Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů. Všichni vedoucí funkcionáři organizace se pak snažili o to, aby byly členské schůze zajímavé a přitažlivé.

V poslední době dochází k nepříjemnému jevu. Nedaří se zvýšit zájem mladých lidí o tuto zajímavou činnost. Členská základna rychle stárne a příchod nových členů je velmi malý. V současné době má KKUL 27 členů (stav k 31. 12. 2019).